KAI KUUSISTO PHOTO TUMBLR
All content by Kai Kuusisto / kai@kaikuusisto.com
logo
+
+
Lost together, 2014 Helsinki.
+
The Megaphone State, Helsinki 2014.
+
Fabio Pires, Helsinki 2014.
+
My bike, Hollywood 2011.
+
Érico Melo, Vantaa Finland.
+
Fabio for Delirius, 2014. 
+
Helsinki 2014.
+
Rose, 2014.
+
Helsinki 2014.
+
Marika Peura, Finland 2014.
+
Marika Peura, Finland 2014.
+
Marika Peura, Finland 2014.
+
Marika Peura, 2014 Finland.
+
Marika Peura, 2014 Finland.